Møtereferat N7CC Årsmøte 2012


24/11-2012
Raddison Blu Park Hotel
Fornebuveien 80, Lysaker

Agenda:
1. Åpning ved formann Jon Asakskogen.
2. Opptelling av stemmeberettigede.
3. Valg av møteleder.
4. Årsrapport.
4.5  Premieutdeling
5. Regnskap.
6. Forslag til endringer regelverk
7. Fastsettelse av medlemskontingenter.
8. Valg


1. Jon ønsket alle fremmøtte velkommen.

2.
Antall fremmøtte: 24
Antall stemmeberettigede: 21

3.
Møteleder: Jon Asakskogen
Referent: Alf Peelen

4. Opplest av Jon Asakskogen og godkjent av GF.
Årsmøtet ble også informert om den vedtatte eksklusjon av Ole Elling Aarvik og Elling Sebastian Aarvik, som regnes som iverksatt fra 24/11-2012 og 1 år fremover.
Det er ikke mottatt anke på avgjørelsen.


4.5.Utdelt i henhold til resultater + Banerekord.
Scandinavian Master 2012:
1. Kevin Aabol
2. Oskar Andrè Sandberg
3. Elling S. Aarvik, ikke fremmøtt

Old Star Seven Master
1. Jon Asakskogen
2. Steen Værnholt (DK)
3. Hans Ryser (DK)

Ny banerekord:
Kevin Aabol, Kinnekulle Ring 29/7-2012Tid: 55.750

5. Regnskap godkjent. Kasserer foreslo at kontingent holdes uendret, med bakgrunn i klubbens økonomiske situasjon.

6. Gjennomgang av innsendte forslag, se vedlegg til inkallingen for forslagsdetaljer.
   Her ble det mye diskusjon og resultatet ble som følger:
Forslag 1
Fra Gøte Lundblad
Ny klasseindeling for Seven Racing. Seveleven, Classic og Open
Etter en lengre konstruktiv debatt ble dette forslagets tekst justert, og man ble enig om følgende:
Ny tekst: Styret gis mandat til å utrede åpning av gjesteklasse for Sevenliknende biler som testprosjekt for 2013. Egen premiering som ivaretaes av N7CC.
Votering: 15 for, 2 mot

Forslag 2
Fra Alf Peelen
Forslag om egen Norgescup for Sevenbiler med klassisk karosseri.
Votering: 20 for, 0 mot

Forslag 3
Fra Lars Malm
Forslag om ny design for diffusor.Max utstikk fra rammerør 100 mm.
Votering: 21 for, 0 mot

Forslag 4
Fra Alf Peelen
Tillate innføring av De-Dion bakaksel.
Votering: 7 for, 12 mot

Forslag 5
Fra Alf Peelen
Tillate alternativ montering av fremre støtdempere.
Votering: 5 for, 15 mot

6.5 Valgkomite er styret.
6.6 Revisor: Marit Peelen

7.
Ny medlemskontingent, uendrede satser.
Hovedmedlem: 500,-
Familiemedlem: 250,-

8.
Jon Asakskogen fratrådte sin formanns-posisjon etter kun 1 år, og redegjorde før avstemningen for grunnen til dette.
For å komme inn i riktig "spor" med tanke på hvilke deler av styret som utskiftes når, så er derfor dette valget på formann kun for 1 år varighet.
Det ble holdt skriftlig avstemning over de aktuelle kandidater.
Valgresultatet ble som følger.:
Formann: Jon Asakskogen  -> Jørn Martin Aalerud, for 1 år16 stemmer
Nestformann: Tore Bjerke -> Tore Bjerke18 stemmer
Kasserer: Alf Peelen -> Alf Peelen, Ikke på valg.
Sekretær: Torbjørn Heglum -> Hilding14 stemmer
Styremedlem: Lars Malm -> Lars Malm10 stemmer
Styremedlem: Jørn Martin Aalerud -> Oskar A. Sandberg13 stemmer


Årsmøtet ble avslutett med diskusjon rundt b.l.a. terminliste for neste sesong.

Foreløpig ser det ut som at dette er mulig terminliste:

NM 10.-12. mai - NM/NC Racing
?? 18.-19. mai - NM/NC Bakkeløp Rallycross, Shortcar(mulighet for Seven som gjesteklasse)
?? Scandinavisk/SM 7-9 Juni Falkenberg
NM 25-28 Juli Kinnekulle
NM 13. - 15. september - NM/NC Racing
Scandinavisk 28-29 Jyllandsringen ( DTC Finalen)
Det er foreløpig ingen dato for arrangement på Rudskogen.

Alf Peelen
Kasserer/Web ansvarlig